Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ з питань майна комунальної власності
Положення про відділ з питань майна комунальної власності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

 

Начальник відділу з питань майна комунальної власності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Онишко Тетяна Вікторівна

Біографічна довідка >>>

 

 

Завданням відділу є управління майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Києва, розташовано на території Печерського району і повноваження з управління яким делеговані районній державній адміністрації.

Відповідно до покладених на нього завдань:

 1. на підставі та на виконання рішень Печерської районної у м. Києва ради і розпоряджень Печерської районної державної адміністрації, в межах делегованих районній державній адміністрації районною радою повноважень з питань управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади району, і віднесених районною держадміністрацією до функцій управління:
 • здійснює управління та користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади району, виступає засновником нових підприємств, організацій і установ та співзасновником підприємств і організацій зі змішаною формою власності, у тому числі – спільних підприємств, наділяє статутними фондами комунальні підприємства і організації, вносить до їх статутних фондів та до статутних фондів підприємств, організацій і установ зі змішаною формою власності комунальне майно, кошти, майнові та інші права;
 • формує комунальне майно територіальної громади району, веде його облік, організовує прийняття майна, що було державною чи комунальною власністю територіальної громади міста Києва та інших суб‘єктів права власності у комунальну власність територіальної громади району, бере безпосередню участь у прийнятті майна, оформляє акти приймання-передачі та купівлі майна, примножує майно;
 • готує та подає на затвердження районній раді перелік об‘єктів комунальної власності територіальної громади району;
 • готує та вносить пропозиції щодо передачі майна (об‘єктів, споруд, будинків, приміщень, відокремленого майна) із державної, комунальної власності територіальної громади міста до комунальної власності територіальної громади району і навпаки, а також щодо утримання, розвитку, примноження майна, надає дозвіл підприємствам та організаціям району на списування майна, за дорученням районної ради та її виконавчого органу здійснює придбання та відчуження майна або приймає у цьому участь;
 • вносить пропозиції іншим власникам про передачу або продаж у комунальну власність підприємств та інших об‘єктів, які належать їм і мають важливе значення для забезпечення потреб населення району;
 • організовує передачу майна з комунальної власності територіальної громади району у державну та комунальну власність територіальної громади міста, іншим власникам на підставі рішень районної ради чи районної державної адміністрації, приймає безпосередню участь у передачі майна;
 • створює автоматизовану інформаційну систему по об‘єктах комунальної власності територіальної громади району та банк даних комунального майна;
 • формує базу даних щодо наявності та використання нежилих приміщень, що знаходяться на балансі підприємств, організацій та установ, заснованих на державній та комунальній власності і розташованих на території Печерського району;
 • в межах наданих повноважень виконує функції управління комунальними підприємствами та організаціями району, вносить пропозиції щодо зміни організаційно-правової форми підприємств та організацій, створених на базі комунального майна, на підставі рішень районної ради чи виконавчого органу здійснює реорганізацію та ліквідацію підприємств організацій та установ районної комунальної власності, в тому числі, зі зміною їх оганізаційно-правової форми;
 • вносить пропозиції районній державній адміністрації щодо порядку призначення та звільнення керівників організацій та установ районної комунальної власності;
 • призначає та звільняє керівників комунальних підприємств, укладає з ними контракти, надає їм відпустки, заохочує та накладає стягнення;
 • веде особисті справи, трудові книжки, картки обліку кадрів керівників комунальних підприємств, оформляє пенсійні справи, а також веде військовий облік;
 • відпрацьовує пропозиції щодо умов оплати праці керівників комунальних підприємств, встановлює їм посадові оклади та персональні надбавки до них;
 • на підставі розпоряджень районної державної адміністрації про виділення коштів, фінансує підприємства та організації комунальної власності району, здійснює контроль за цільовим використанням коштів;
 • надає методичну та консультативну допомогу керівникам комунальних підприємств з питань правового забезпечення їх діяльності, обліку та звітності, економічної та кадрової роботи та з інших питань їх фінансово-господарської діяльності;
 • організовує проведення індексації основних засобів виробництва, узагальнює її результати;
 • організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах і організаціях районної комунальної власності, приймає щоквартальні баланси державних комунальних підприємств, готує по них матеріали на розгляд балансових комісій та зведені баланси;
 • здійснює контроль за збереженням, рухом та ефективністю використання комунального майна;
 • організовує та бере участь у проведенні планової щорічної інвентаризації основних фондів на підприємствах, в організаціях і установах районної комунальної власності, узагальнює результати інвентаризації, вживає заходи щодо усунення виявлених при її проведенні недоліків;
 • проводить перевірки підприємств та організацій районної комунальної власності з питань збереження та ефективного використання комунального майна, в тому числі - будинків, споруд, приміщень, дотримання нормативів розподілу прибутку, санітарного та естетичного стану підприємств, охорони об‘єктів, підготовки до роботи в осінньо-зимовий період;
 • розробляє методику розрахунку порядку використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади району, забезпечує їх впровадження;
 • готує пропозиції щодо використання нежилих приміщень в закладах соціально-культурної сфери і окремих підприємствах, вносить на розгляд районної комісії по розподілу нежитлового фонду, організовує проведення конкурсів та аукціонів на надання в оренду нерухомого майна та передає матеріали на розгляд конкурсної комісії;
 • здійснює контроль за стягненням орендної плати орендодавцями нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади району, веденням претензійно-позовної роботи тощо;
 • готує пропозиції щодо надання дозволу на спільну діяльність між комунальними підприємствами, організаціями та установами і іншими юридичними та фізичними особами, вносить їх на розгляд районної комісії по розподілу нежилих приміщень, погоджує угоди про спільну діяльність;
 • управляє корпоративними правами ( частками, паями, акціями) у спільних підприємствах, акціонерних товариствах та у товариствах з обмеженою відповідальністю, де співзасновником (учасником, акціонером) виступає Управління, в межах, визначених чинним законодавством України та нормативними актами;
 • як співрозмовник організовує, направляє та контролює діяльність підприємств і організацій зі змішаною формою власності, створених за участю Управління, приймає їх балансові звіти, разом з іншими співзасновниками: здійснює розподіл прибутку, приймає на посади і звільняє з них керівників зазначених підприємств і організацій, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності та здійснює інші дії щодо вказаних юридичних осіб та їх керівників згідно з чинним законодавством України та нормативними актами;
 • при наявності коштів фінансує будівництво та реконструкцію об‘єктів соціально-побутового призначення, в тому числі: охорони здоров‘я, освіти, культури, житлового фонду;
 1. Здійснює функції орендодавця комунального майна.

  На підставі рішень районної комісії по розподілу нежитлового фонду та розпоряджень районної адміністрації:
 • надає в орендне користування будинки, споруди, приміщення, що знаходяться на балансі Управління, та окреме індивідуально визначене майно;
 • виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств та організацій, їх структурних підрозділів, укладає договори оренди комунального майна та контролює їх виконання, організовує або здійснює оцінку майна, що передається в оренду.
 1. Приймає участь у заходах, пов‘язаних з приватизацією майна, що належить до комунальної власності територіальної громади району:
 • разом з Фондом приватизації комунального майна Печерського району м. Києва розробляє проект програми приватизації комунального майна району та вносить пропозиції щодо змін та доповнень до неї з наступним затвердженням у встановленому порядку.
 • приймає участь в проведенні інвентаризації майна, що підлягає приватизації, в роботі комісій з приватизації, конкурсних комісіях тощо;

Місце знаходження: 011015, м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), каб. 405;
Телефони: 280-15-39; Email: mayno@pechrda.gov.ua

Начальник відділу з питань майна комунальної власності – Онишко Тетяна Вікторівна, кабінет 406, тел. 280-56-19, години прийому: середа з 10:00-13:00, керує роботою відділу;

Заступник начальника відділу з питань майна – Литвинова Анжеліка Володимирівна, кабінет 401, тел. 280-15-39, розглядає питання пов’язані з оформленням орендних відносин та аналізом фінансово – господарської діяльності комунальних підприємств району, у разі відсутності керівника відділу керує його роботою.

Головні спеціалісти:

Шимерянська Оксана Володимирівна, кабінет № 404, тел. 280-16-32, здійснює правовий супровід роботи відділу, контролює питання припинення юридичних осіб, які перебувають у сфері управління району;

Чуб Світлана Віталіївна, кабінет № 404, тел. 280-57-90, здійснює загальне діловодство та контроль за документообігом відділу;

Сичинська Олена Володимирівна, кабінет № 401, тел. 280-15-39, розглядає питання пов’язані з оформленням орендних відносин та аналізом фінансово – господарської діяльності комунальних підприємств району;

Добринін Тимур Юрійович -  кабінет № 404

Версiя для друку